• Homme

FLAINE

Mixte

35→49

790

 

SELLA

Mixte

35→46

780

 

ANKER

Mixte

36→46

860

 

ENGALY

Mixte

35→46

790

 

MEIGE

Mixte

35→46

760

 

ROBSON

Mixte

35→46

810

 

VENTOUX

Mixte

28→46

570

 

KANGRI

Mixte

22→46

540

 

PIAU

Mixte

28→46

750

 

HIDO

Mixte

35→46

750

 

CHOGORI

Mixte

35→49

550

 

FOLIN

Mixte

35→49

550

 

LINCOLN

Mixte

35→49

550

 

ARTOIS

Mixte

35→46

550

 

HARRISON

Mixte

35→46

720

 

CHAVASSE

Mixte

28→46

600

 

OUZON

Mixte

35→46

600

 

RACE

Mixte

35→46

740

 

DANAY

Mixte

35→46

480

 

DRUS

Homme

39→46

520

 

SULENS

Mixte

36→46

680

 

RIMO

Mixte

24→46

380

 

SULTAN

Mixte

24→46

380

 

CROSS

Mixte

35→46

400