• Femme

ROCK

Mixte

35→46

860

 

VALAIS

Mixte

35→46

690

 

SELLA

Mixte

35→46

630

 

MARCELLY

Mixte

35→46

800

 

CHARVET

Mixte

35→46

800

 

MEIGE

Mixte

35→46

760

 

ROBSON

Mixte

35→46

810

 

MONTANA

Mixte

28→40

560

 

KANGRI

Mixte

22→46

540

 

TEIDE

Mixte

25→40

560

 

VEYRIER

Mixte

28→46

750

 

LUCANIA

Mixte

28→46

750

 

CHOGORI

Mixte

35→46

550

 

LINCOLN

Mixte

35→46

550

 

PIONEER

Mixte

35→46

550

 

SWAN

Mixte

35→46

700

 

HARRISON

Mixte

35→46

720

 

GESSI

Mixte

28→46

400

 

CHAVASSE

Mixte

28→46

600

 

TOURNETTE

Mixte

35→46

600

 

RACE

Mixte

35→46

740

 

RIDGE

Mixte

35→46

680

 

RIMO

Mixte

24→46

380

 

SULTAN

Mixte

24→46

380